Podmínky použit portálu Bitcoin Street .cz


I. Definice a výklad některých pojmů:


1.1 "Podmínky " znamenají tyto Smluvní podmínky pro využívání služeb aplikace Bitcoin Street (dále jen „BTS“), oprávnění prémiových členů a běžných uživatelů a využívání částečného nebo plného prostoru u elektronických transakcí BTS.
1.2 " Cena BTS " znamená Ceník elektronického členství a přístupu k aplikacím a transakcím BTS .
1.3 "Aplikace " představuje webové rozhraní BTS , na kterém lze využívat zpoplatněných i nezpoplatněných částí obsahu a elektronických transakcí BTS, přístupných prostřednictvím zvláštního BTS webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.bitcoinstreet.cz, což je software, jehož prostřednictvím jsou služby poskytovány .

1.4 „Členství“ vymezení úrovně uživatele Aplikace a rozsahu přístupu k jednotlivým částem Aplikace v čase a místě, včetně elektronického obchodování, provádění transakcí a přístup k dalšímu obsahu Aplikace.  
1.5 " Běžný uživatel " se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je pod registrací a odsouhlasením těchto Obchodních podmínek uzavírá smlouvu s provozovatele Aplikace. Běžný uživatel je oprávněn při dodržení obchodních podmínek a zákonů České republiky používat omezený účet a omezený přístup k obsahu Aplikace.
1.6 " Premium zákazník" je rozuměna jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která na základě úplatného uzavření dohody, ověření totožnosti, ověření bankovního účtu a aktivace neomezeného účtu BTS, po dobu sjednanou, má přístup k celému obsahu Aplikace včetně přístupu k elektronickému obchodování.
1.7 " Provozovatelem" se rozumí společnost PNWK s.r.o., se sídlem 5.Května 794, 140 00 Praha 4, Česká republika , e-mail : pnwkcz@gmail.com , zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214826, která také provádí ověřování Členství běžného uživatele a prémiového zákazníka, aktivaci a deaktivaci členství je také provozovatelem aplikace.
1.8 "Účet BTS" se rozumí elektronický účet BTS, jehož prostřednictvím má prémiový zákazník přístup k obsahu Aplikace, na základě svého  uživatelského jména a hesla pro přihlášení , resp.  má možnost na dobu sjednanou neomezeně používat Aplikaci a provádět transakce v souladu s Podmínkami.
1.9 " Exchange BTS" znamená, konverzi účtu BTS, nebo jeho části  podle kontextu externího účtu, nebo plnění transakci nebo plnění mimo Aplikaci, včetně nabíjení účtů. Tyto transakce a plnění jsou zpoplatněny mimo ceny BTS, podle aktuálního transakčního indexu a podmínek externího účtu. Operace jsou přístupné výhradně ověřeným prémiovým zákazníkům.

1.10 „Pokyn“ se rozumí zadání příkazu prémiového zákazníka k uskutečnění transakce v režimu operace nebo v režimu Exchange.

1.11 "Operací" se rozumí jakákoli dokončená elektronická transakce , transfery finančních prostředků a elektronických měn, mezi ověřenými účty, jakož i použití jiných systémových služeb , které jsou prováděny pomocí účtu BTS, vyjma služeb Exchange BTS. .
1.12 " Kurýr" se rozumí jakákoli elektronická, fyzická, dokončená i nedokončená nebo částečná transakce , transfery finančních prostředků a elektronických měn na k tomu určených médiích, mezi ověřenými i neověřeným účty, jakož i použití jiných systémových služeb , které jsou prováděny pomocí účtu BTS, včetně služeb Exchange BTS, jejichž operátorem je provozovatel na straně jedné a prémiový zákazník na straně druhé. Pro služby kurýra platí zvláštní smluvní podmínky, které jsou stanoveny dohodou mezi provozovatelem a prémiovým zákazníkem nebo jeho klientem.
1.13 "Kurýr+“ se rozumí jakákoli elektronická, fyzická, dokončená i nedokončená nebo částečná transakce , transfery finančních prostředků a elektronických měn na k tomu určených médiích, mezi ověřenými i neověřeným účty, jakož i použití jiných systémových služeb , které jsou prováděny pomocí účtu BTS, včetně služeb Exchange BTS, a včetně nadstavbových služeb, a služeb jako jsou kurýr a kurýr+, jejichž operátorem je provozovatel, kdy na straně jedné je ověřený či neověřený prémiový zákazník  a na straně druhé rovněž ověřený či neověřený prémiový zákazník. Pro služby kurýra+ platí zvláštní smluvní podmínky, které jsou stanoveny dohodou mezi provozovatelem a prémiovým zákazníkem nebo jeho klientem.

1.14 " Klient " se rozumí zákazník nebo spolupracující osoba prémiového zákazníka, ověřený operátorem.
 

II . Úvod a rozsah podmínek:


2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují blíže vzájemná práva a povinnosti vztahů Provozovatel a běžný uživatel, Provozovatel a prémiový zákazník.
2.2 Tyto Podmínky jsou platné a smluvními stranami při využití Registrace, se zavazují je dodržovat platné a účinné ke dni uzavření Registrace, jejíž dokončení Přijímají tyto obchodní podmínky bez výhrad. Registrací se provozovatel a běžný uživatel či prémiový zákazník stávají smluvními stranami a  Zveřejněním nových Obchodních Podmínek související v jejich doplnění a doplnění služeb nejsou změnou smluvního vztahu. Provozovatel má rovněž právo, bez předchozího upozornění upravovat Obchodní podmínky na nové verze, pokud to vyžaduje bezpečný a bezproblémový chod aplikace, aktualizace bezpečnostních prvků nebo změnu hardwarových či softwarových požadavků, přičemž, nová verze Obchodních podmínek je v takovém případě platná a účinná jejich zveřejněním na internetových stránkách www.bitcoinstreet.cz nebo na stránkách přesměrovaných v případě výpadku Aplikace.

2.3 Podmínky a požadavky se vztahují na všechny právní vztahy založené prostřednictvím Aplikace.
2.4 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé registrace.
2.5 Zájemci o registraci nemají právní nárok na registraci či vytvoření účtu běžného uživatele nebo účtu prémiového zákazníka, nebo na dalších službách a plněních, či obsahu Aplikace. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít s žádným zájemcem o  registraci dohodu o využívání aplikace, jeho registraci či registraci a vytvoření účtu Prémiového zákazníka, popřípadě dalších služeb a vyhrazuje si právo zrušit jeho registraci a účet, včetně zamezení přístupu k Aplikaci a jejímu obsahu.

 
III . Popis aplikace BTS a obecné podmínky použití:


3.1 Aplikace je elektronický systém který je navržen tak, aby poskytoval možnost sledovat a nebo i provádět transakční služby, které jsou přístupné pouze oprávněným subjektům v odpovídajícím rozmezí prostřednictvím veřejné internetové sítě na webovém prohlížeči na adrese www.bitcoinstreet.cz. Systém vykonává pokyny a  požadované operace, ve kterém prémiový zákazník a autorizovaná osoba v určeném rozsahu může provádět konkrétní transakce, pokyny k prodeji a nákupu, nebo uskutečňovat prodej a nákup a načítání prostředků na účet, použití prostředků z účtu , převádět finanční prostředky a provádět další operace a činnosti, které oprávněné osobě aplikace a její účet dovolí.
3.2 „Autorizovaná osoba“  se pro účely článku III Podmínek rozumí osoba,která, využívá účtu Aplikace za splnění těchto obchodních podmínek a v rozsahu stanoveném úrovní a rozsahem získaného oprávnění, služeb a plnění a jejíž účet pochází od provozovatele a za použití provozovatelem spravovaného účtu a za použití aplikace a systému služeb, jej používá přímo za pravidel stanovených těmito obchodními podmínkami.
3.3 Technickými požadavky pro používání Aplikace a služeb systému , tzn. zřizování registrace, provádění operací a využití dalších služeb systému, pomocí přihlašovacího účtu jsou : a) kvalitní a bezpečné připojení k internetu , včetně funkční poštovní schránku , b) podporovaný internetový prohlížeč ( Mozilla Firefox , Internet Explorer, Opera, Google Chrome ) , c) podporované SW platformy ( Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , MAC OS , Linux) , d) podporovat hardwarovou platformu , která splňuje funkční podmínky provozu a splňuje požadavky výše uvedených bodech I až III .
3.4 Aplikace je schopna využít legitimizaci subjektů prostřednictvím účtu ve vhodném měřítku, zejména u operací, jako jsou registrace běžného uživatele a prémiového zákazníka. Aplikace neručí za správnost zjištěných údajů ani přiřaditelnost s reálným subjektům. Rozsah oprávnění autorizovaných subjektů a související možnost využití služeb dostupných prostřednictvím Obchodních podmínek, včetně  nastavení účtu je dána na uživateli a jím získaným službám podle rozsahu a úrovně zvoleného členství. Z těchto oprávnění nelze vyvozovat žádné nároky v případě ztrát údajů či hodnot mezi autorizovanými osobami, členy a uživateli, na provozovateli.
3.5 Finanční limity na používání účtu nejsou provozovatelem stanoveny, uživatel odpovídá za dodržování zákonů platných v České republice. Provozovatel nenese za tato porušení žádnou odpovědnost, a nebude zasahovat do transakčních limitů určených třetími stranami.

3.6 bezpečnostní zásady, závazné podmínky a regulace , jakož i další povinnosti Autorizovaná osoba musí dodržovat při používání Aplikace, systému a používat účet přímo na základě příslušných ustanovení těchto Podmínek zřizovatele účtu, podle jeho typu a příslušnosti.
3.7 Operace budou podle typu zpracovány nejpozději do 24 hodin po vydání pokynu v provozní době Provozovatele. Pokud nebude dokončena transakce do následujících 48 hodin, od zpracování pokynu, má se za neuskutečněnou, přičemž subjekty podílející se na transakci jsou si povinny vrátit si veškerá plnění, u kterých nedošlo k dohodnutému protiplnění.
3.10 Poplatky, sazby a provize za použití běžných uživatelských účtů, služeb prémiových zákazníků a Exchange BTS a ostatních služeb dostupných prostřednictvím Aplikace jsou uvedeny v Ceníku. Plný text aktuálního Ceníku služeb a elektronických transakcí BTS je zveřejněna na veřejně přístupných internetových stránkách a www.bitcoinstreet.cz.
3.11 V případech, kdy, běžný uživatel , prémiový zákazník nebo autorizovaná osoba má jakýkoliv dotaz, pochybnosti , nejistotu v postupu, nedostatek informací či otázky týkající se přímo nebo nepřímo systému účtů , může využít veřejně uvedené emailové adresy k zasílání běžných a obecných dotazů. Registrací na stranách www.bitcoinstreet.cz získá možnost komunikovat v uzavřeném fóru a uzavřené diskusní platformě, prémiový zákazník má možnost získání odpovědí i na odborné otázky a rady, vyjma otázek týkajících se osobních údajů ostatních uživatelů, bezpečnostních otázek a otázek, které přímo nesouvisí s obsahem Aplikace.

3.12 Provozovatel negarantuje poskytnutí informací.

 

IV . Registrace a otevření účtu BTS:


4.1 Podmínky použití Aplikace BTS je uzavření registrační smlouvy pomocí registrace a odsouhlasení obchodních podmínek. Registrací je uzavřena smlouva mezi provozovatelem a uživatelem, a uživatel získá zdarma omezený přístup do Aplikace. Pro získání statutu prémiového zákazníka je kromě registrace požadována úplatná úhrada prémiového účtu, kdy spolu s platbou, dochází prostřednictvím komunikace na dálku, k ověření účtu prémiového zákazníka, před jeho přístupem do obchodní části aplikace. Veškeré informace o registraci běžného uživatele jsou neověřené uživatel je musí vyplnit správně , úplně a pravdivě. Pro obnovu ztracených údajů je vhodné uvést veškeré údaje přihlašovacího formuláře, pro jejich následné ověření a poskytnutí ztracených údajů pravému uživateli. V případě, že se nepodaří pravost uživatele ověřit, ztracené údaje nebudou provozovatelem v zájmu ochrany poskytnuty.
4.2 Účinnost registrace prémiového zákazníka počíná běžet okamžikem připsání členského poplatku na účet provozovatele Aplikace. Ukončení registrace prémiového zákazníka končí vypršením lhůty na kterou byla platnost prémiového účtu sjednána. Registrace běžného uživatele je bezplatná a doba platnosti není pevně stanovena. Běžný účastník může požádat provozovatele o zrušení registrace.

4.3 Základní přístup k informacím o účtu jsou uživatelské jméno a heslo, které jste běžný uživatel nebo prémiový zákazník  vybere sám. Do aplikace přistupuje k účtu , resp. provádí přihlášení prostřednictvím podporovaného webového prohlížeče v systému při vložení správného uživatelské jméno a heslo pro svůj účet.
4.4 Běžný uživatel ani prémiový zákazník není geopoliticky omezen. Pokud vstoupí do obchodního vztahu uživatel registrací, spadá pod IV.7 neoprávněný uživatel , žalobkyně, je Uživatel povinen účtovat správně a bezpečně používat a je oprávněn plnit svůj účet v systému Windows výhradně z těchto operací a dalších zákonů , které nejsou zakázány podle těchto Podmínek , registrace smlouva , verifikace Smlouva o zprostředkování nebo takových operací a jiných přírodních jejichž zakázanosti přímo nebo nepřímo podmínek nemá .
 
V. Účty BTS:

5.1 Základní účet běžného uživatele je stanoven jako neověřený, omezený účet s přístupem na základní obsah Aplikace..
5.2 Prémiový účet na dobu určitou je stanoven jako ověřený účet , na kterém může prémiový zákazník využívat veškerý obsah aplikace a dostupných služeb BTS účtu prostřednictvím aplikace a provádět operace nutné k vytvoření poptávky a nabídky a uzavření obchodu.
 
VI . Platnost a přístup k účtu BTS:

6.1 Účet běžného uživatele je platný po neomezenou dobu. Účet může být omezen pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Běžný účet je běžný uživatel oprávněn použít pouze v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Tento omezený účet zajišťuje možnost využívat volný obsah aplikace BTS v rozsahu běžného uživatele.
6.2 Pokud dojde ke zrušení registrace, nebo je účet neaktivní po dobu delší 12 měsíců od doby vypršení platnosti prémiového nebo běžného účtu je účet považován za zrušený . Ke zrušení účtu může dojít v tomto případě jednostranně ze strany provozovatele. Přebytky účtu se převádějí ve prospěch provozovatele. Zrušení účtu je rovněž regulováno ostatním obsahem Obchodních podmínek v tomto odstavci neuvedených.

6.3 Pokud dochází k pozastavení aktivace účtu, může být do jeho opětovné aktivace, účet po dobu pozastavení dočasně nepřístupný a může být považován za neověřený včetně jeho uživatele. Po následné transakci bude funkčnost, plný přístup i hodnocení uživatele plně obnoveno. Odpírání přístupu k účtu , může být provedeno na základě žádosti uživatele nebo jednostranně provozovatelem podle podmínek stanovených v tomto článku Obecných obchodních podmínek.

6.4 Provozovatel je oprávněn okamžitě zrušit účet, pokud se objeví alespoň jeden z následujících důvodů: (a)účet byl zřízen na základě nepravdivých , neúplných nebo nepravdivých údajů nebo informací , ( b) Registrovaný běžný uživatel nebo prémiový zákazník poruší řádnou povinnost uvedenou v obchodních podmínkách, (c) Uživatel porušil jakoukoli povinnost v rámci dohody o užití aplikace nebo svého účtu, (d) Běžný uživatel nebo Prémiový zákazník porušuje svými kroky a činností platné zákony (e) může dojít, dochází nebo došlo nebo se může zvýšit bezpečnostní riziko nebo jiná opatření týkající používání účtu, (f) je prováděna technická údržba neaktivních účtů podle ustanovení těchto Obchodních podmínek.

6.5 Zrušení nebo odepření přístupu na účet sdělí uživatel provozovateli, nebo provozovatel uživateli bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty.
6.6 Běžný uživatel nebo prémiový zákazník je povinen neprodleně požádat provozovatele o odepření přístupu k účtu v případě ztráty dat nebo přihlašovacích údajů potřebných k přihlášení ke svému účtu nebo existuje sdělit, že existuje podezření z vyhotovení nelegálních kopii těchto informací nebo zdrojů nebo že došlo k nedobrovolnému zpřístupnění údajů třetím stranám.

6.7 Veškeré vzkazy a informace se sdělují prostřednictvím elektronického formuláře  jsou k dispozici 24 hodin denně na internetové adrese www.bitcoinstreet.cz
6.8 V případě odmítnutí přístupu k uživatelskému účtu je běžný uživatel a prémiový zákazník oprávněn požádat o nové přihlašovací údaje a nový zákaznický účet. Zakázání přístupu k účtu nemá vliv na práva běžných uživatelů.
 
VII . Bezpečnostní pravidla a zásady pro používání účtu BTS:

7.1 Každý z uživatelů a zákazníků vstupuje do aplikace o své vlastní vůli, podle svého zájmu a na své vlastní riziko a je plně sám odpovědný za bezpečnost svého i využívaného hardwaru i softwaru.

správnost, úplnost a správnost všech údajů, které vyplňuje uzavření

Registrace dohodu a předložit vyplněný operátora. Povinnost je na stejné stupnice platí pro žadatele na uzavření Smlouvy ověření .
7.2 Každý uživatel má pouze svůj omezený uživatelský účet a odpovídá za jeho bezpečné používání a využívání, které je v souladu s Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
7.3 Každý uživatel je jediným a výlučným uživatelem svého účtu a je sám a na vlastní nebezpečí plně  zodpovědný za jeho bezpečné používání a využívání, které je v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
7.4 Každý účet je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem.  Přihlašovací údaje nesmí uživatel sdělit třetí osobě, neboť se jedná o porušení obchodních podmínek. Pro případ správy, pokynů a transakcí na účtu, využije služby kurýra.

7.5 Příslušné operace , nebo ostatní pokyny provedené prostřednictvím účtů vyžadují dodržování všech bezpečných zásad a pokynů, jakožto i dodržování obchodních podmínek. Po zadání přihlašovacích údajů a zadání pokynů k obchodování a k transakcím prostřednictvím aplikace je další postup a výpočetní úkony generovány automaticky pro dokončení příslušné operace.
7.6 Prémiový uživatel je oprávněn provádět změny v účtu, v rozsahu povoleném systémových nastavení příslušné změny v nastavení účtu a efektivní výkon aplikace v těchto případech je závislý na provádění postupů ověřování pravosti . Změna účtu znamená, že se provádí např. změna osobních údajů, přihlašovacího hesla, apod. Pro
​​změny nastavení účtu nelze provést například změna přihlašovacího jména, a bitcoin peněženky, vyjma přiřazení nové. Při změně bankovního účtu je nutné provést znovu Ověřovací postup s požadavkem na schválení změn v nastavení svého účtu .
7.7  Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení přihlašovacích údajů musí prémiový zákazník neprodleně podat  oznámení správci aplikace prostřednictvím formuláře dostupného on-line 24 hodin na www.bitcoinstreet.cz  nebo zaslat mail provozovateli.

7.8 Všichni uživatelé jsou povinni:  (a) používat účet v souladu s těmito obchodními podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy , ( b ) přihlášení provádět výhradně prostřednictvím uživatelského jména a hesla a (c) účet chránit proti neoprávněnému použití nebo využití , a počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě , odcizení , vyzrazení nebo kopírování uživatelské jméno a hesla k účtu , ( d) zabránit neoprávněnému použití aplikace a svého účtu.

Po kliknutí se zobrazí alternativní překlady a překlad lze upravit

Pořadí změníte přetažením za současného držení klávesy Shift.

 

(e) Kontrolovat, aby vaše konto nebylo aktivní ve vašem  počítači, který je  bez osobního dohledu, ( f) žádný z uživatelů nesmí používat účet v rozporu se zákonem, morálně a eticky zakázaným nebo nevhodným způsobem,  ( g) zabránit jednání jakékoliv povahy, které je v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele , nebo které by mohly jakýmkoli způsobem ohrozit , poškodit nebo omezovat práva nebo dobrou pověst provozovatele aplikace, ( h) neprodleně oznámit jakýmkoliv elektronickým způsobem nebo pomocí relevantních kontaktních údajů na adresu provozovatele aplikace všechny závažné skutečnosti, které přímo či nepřímo souvisejí s používáním účtu , aplikace, apod., které by mohly vést ke spáchání přestupku, trestného činu obecně , k bezdůvodnému obohacení nebo vzniku škod.
7.9 Uživatelé berou na vědomí a  dále souhlasí s tím , že, jejich osobní údaje je provozovatel oprávněn nadále zpracovávat a poskytovat třetím osobám s cílem umožnit je kontaktovat za účelem obchodních sdělení, či akcí.

7.10 Uživatelé berou na vědomí a  dále souhlasí s tím , že, jejich osobní údaje je provozovatel oprávněn nadále zpracovávat a poskytovat veřejnoprávním orgánům státní správy, zejména pak orgánům činným v trestním řízení, v případě neoprávněného využívání uživatelského účtu třetími osobami, nebo způsobem a s cílem umožnit zneužití účtu nebo účet používat za účelem neoprávněné manipulace, falešného nebo podvodného jednání , a jednání, které je v rozporu s dobrými mravy , nebo které svou povahou představují spáchání přestupku nebo trestného činu nebo porušení jiného zákona či zakázaných činností.
7.11 Provozovatel je oprávněn dočasně odmítnout poskytování služby aplikace včetně možností služby spojené s užíváním nebo úpravou účtu. Provoz systému bude omezen nebo pozastaven zejména, pokud je to absolutně nezbytné a nutné zejména pro zajištění bezpečnosti a nebo z důvodu údržby nebo jiných technických důvodů.
7.12 Uživatelé souhlasí s těmito podmínkami a berou na vědomí oprávněnost provozovatele omezit nebo pozastavit služby aplikace bez povinnosti náhrady škody nebo již vynaložených prostředků uživatelů.

7.13 Uživatelé prohlašují, že se řádně seznámili s ceníkem služeb a s výší plateb jakožto i s dalšími podmínkami souhlasí. Uživatelé jsou dále  obeznámeni s plným rozsahem podmínek ověření účtu a dalších podmínek provozovatele ve vztahu k chodu a fungování aplikace. V případě nesouhlasu s těmito podmínkami, nelze aplikaci využívat.

 

VIII . Všeobecné povinnosti smluvních stran

8.1 Provozovatel nezveřejňuje uživatelské jméno a heslo pro účet jiné osobě, než je ověřený uživatel, nebo prémiový zákazník.  Provozovatel není povinen sdělit jakékoliv údaje běžnému uživateli nebo prémiovému zákazníkovi, v případě, že uživatel dostatečně a věrohodně neprokáže svůj vztah a oprávnění k předmětnému účtu, a to za předpokladu, že ztráta údajů nebyla způsobena nesprávným použitím aplikace ze strany uživatele účtu a účet nebyl ovlivněn technickým selháním aplikace či jinou závadou. Provozovatel poskytne uživateli, po ověření pravosti jeho údajů, přístup k posledním deseti transakcím uskutečněným prostřednictvím uživatelovo účtu a zůstatek bitcoin hodnoty uložené na účtu , který je přístupný prostřednictvím konkrétně prokázaného a existujícího uživatelského účtu. Provozovatel aplikace přijme veškerá technická data , provozní data a jiné záznamy o všech transakcích na účtu , transakce systémových služeb, jako např. Bitcoin Exchange, systémové logy a další údaje, informace a data v prostředí aplikace  minimálně 1 rok zpět od jejich realizace . Provozovatel nenese  odpovědnost za ztrátu bitcoin nebo peněžní hodnoty na účtu a nenese odpovědnost za důsledky protiprávního jednání a nesprávných operací, nebo je-li ztráta způsobena chybným provedením operací, a to i v důsledku selhání aplikace, ať už  toto selhání bylo či nebylo způsobeno ze strany uživatelů, v obecném použití příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek .

 

8.2 Neoprávněné  použití aplikace uživatelem nebo opakované zadání nesprávných údajů k účtu může znamenat pozastavení platnosti a využití účtu nebo jeho úplné zrušení. Toto opatření může provozovatel přijmout i v případech porušení Obchodních podmínek ze strany uživatele nebo jiné nezjištěné osoby, která svým jednáním porušuje zásady pro zajištění bezpečného používání účtu a aplikace nebo v případě, že hrozí nebezpečí zcizení osobních údajů uživatele nebo stavu jeho účtu.

8.3  Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití nebo zcizení údajů, zejména pak vytvořených ve snadno rozpoznatelné podobě a snadno přístupné formě . Veškerý uživatel je však povinen v případě zjištění, že došlo ke ztrátě nebo odcizení bitcoin nebo finančních prostředků , které měl uloženy na účtu aplikace, neprodleně informovat ve všech detailech Provozovatele aplikace, aby Provozovatel měl možnost, pokusit se zabránit dalším ztrátám na účtech aplikace nebo jejímu dalšímu zneužití či napadení.

8.4 Provozovatel v takovém případě. V rámci svých možností a potřebného času může vytvořit modifikovanou provizorní verzi aplikace pro dokončení  operací a provedení bezpečnostních opatření ve prospěch provozovatele aplikace a jejích uživatelů.

8.5 Uživatel jsou plně odpovědný za bezpečnost svých softwarových a hardwarových platforem , zabezpečení počítače , které splňují a zajišťují běžnou úroveň chodu po technické stránce a po stránce bezpečnosti, a to nejen v koncovém zařízení ale také ve vztahu k funkčnosti a dostupnosti internetového připojení , stejně jako jeho bezpečnosti.

8.6 Každý uživatel je sám a na svou vlastní odpovědnost plně a výhradně odpovědný za provádění všech operací nebo použití služeb dostupných přes svůj systémový účet , provozovatel tedy není v žádném případě odpovědný za jakoukoliv nesprávně provedenou operaci nebo chyby a škody způsobené nesprávným používáním služeb, provedených na základě systémové chyby nebo nepozornosti uživatele nebo za operace, které byly provedeny třetí stranou jménem uživatele.
8.7 Provozovatel zajišťuje, že uživatel je prostřednictvím aplikace provozovatele elektronicky informován o stavu účtu uživatele, zasílání  informací vzniklých v souvislosti probíhající transakcí nebo dalších údajů a informací o úkonech prováděných prostřednictvím elektronického účtu uživatele.

8.8. Poskytované informace uživateli účtu:  (a) informace, které uživateli slouží k identifikaci transakce , (b )částka, která se zobrazuje uživateli v měně, ve které je nabíjena, přičemž se rozumí i elektronická měna bitcoin, ( c) výše cen realizovaných transakcí, (d) směnný kurz, který je nebo byl použit pro provedení transakce. (e) Stav dokončení transakce. Kromě toho, je-li to možné a vhodné, se jednotlivému uživateli zobrazují identifikační údaje o uživatelských účtech, se kterými provádí transakce a které umožňují identifikovat prováděnou operaci, příslušné částky, typ účtu a bankovní ústav , typ měny a příslušný kurz prováděné transakce, cena za provádění operace účtované uživateli.
 
IX . Poplatky a provize – Ceník služeb

9.1 Provozovatel nevyžaduje žádnou platbu za registraci v aplikaci pro úroveň běžného uživatele.

9.2  Za aktivaci prémiového účtu je účtován paušální poplatek podle zvolené doby platnosti. Po aktivaci prémiového účtu je možné provádět po stanovenou dobu neomezený počet transakcí.

9.3 Provozovatel vyžaduje platby za ověřování a aktivaci prémiového účtu dle aktuálně uváděných podmínek.

9.4 Transakce uskutečněné prostřednictvím prémiového účtů a zůstatek peněžní hodnoty uložené na účtech , které jsou přístupné prostřednictvím a v rozhraní účtu aplikace na účet položky prováděné v rámci aplikace jsou uskutečňovány bezplatně.

9.5 Transakce prováděné prostřednictvím prémiového účtu na účet nebo rozhraní mimo aplikaci jsou účtovány podle aktuálních sazeb podle místa a času transakce. Tyto transakce jsou prováděny prostřednictvím těžebního algoritmu a jsou nezávislé na aplikaci provozovatele a účtech aplikace.

9.6 Provozovatel přijme veškerá zadaná technická data , provozní data a jiné záznamy o všech transakcích na prémiovém účtu tak, že podle zadání budou využity systémové služby aplikace, systémové logy aplikace a další údaje, informace a data v prostředí systému bezplatně, a to v případě aktivního prémiového účtu nebo mimo aplikaci na základě těžebního algoritmu a poplatků s ním spojených podle druhu prostředí.

9.7 Provozovatel nenese v okamžiku provádění transakce mimo aplikaci žádnou odpovědnost  za ztrátu dat, peněžní nebo bitcoin hodnoty na účtu a protiprávního jednání v rámci operace, ať už v rámci transakce došlo či nedošlo k chybnému provedení operace. Transakce,  v důsledku selhání uživatele, systému, aplikace, bez ohledu na skutečnost, zda toto selhání bylo či nebylo způsobeno samotným uživatelem, nebo jinými uživateli nebo jinak, v obecném použití příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek .

9.8 Použití aplikace v rámci prémiového účtu přestává být přístupné po vypršení zvolené doby platnosti prémiového účtu do doby jeho opětovného obnovení. Prémiové účty jsou účtovány za podmínek a v rozsahu uvedeném v Sazebníku nebo dle aktuální informace veřejně přístupné všem uživatelům aplikace www.bitcoinstreet.cz .

9.9 Pokud ustanovení Ceníku je určeno obecně, podrobnosti jsou vždy aktualizovány prostřednictví veřejně přístupné části aplikace. Aktivace prémiových účtu je prováděna elektronicky.

Ceník

Obchodování pomocí aplikace Bitcoinstreet.cz – nákup, prodej, BTC, provádění a přijímaní nabídek a dalších transakcí, které aplikace umožňuje – ZDARMA (podmínkou je zřízení prémiového účtu).

Import BTC zabezpečeného trezoru účtu aplikace Bitcoinstreet.cz – ZDARMA (podmínkou je zřízení prémiového účtu), bez ohledu na další využití (podmínkou není nutnost obchodování).

Export BTC ze zabezpečeného trezoru účtu aplikace Bitcoinstreet.cz na nezabezpečený účet, adresu či peněženku dle požadavku prémiového uživatele – poplatek 0,006 BTC.

Zastupování uživatele aplikace BTC (bez ohledu na jeho status) při transakcích (nákupy, prodeje, převody, směny) dle pokynů zadavatele – poplatek 0,01 BTC.

Kurýrní služby (převozy hotovosti, vkládání na účty z externích zdrojů, převozy BTC, přes mobilní peněženky, apod.) – poplatek 0,1 BTC + 0,001 BTC/1km mezi odesílatelem a příjemcem.

Směnné služby (BTC, CZK,USD,Euro, atd.) – poplatek 0,2 BTC.

Služby jsou poskytnuty vždy po zadání konkrétního příkazu a úhradě poplatku.

 

X . Ověření účtu a Ukončení platnosti.

10.1 Po ověření pravosti účtu a úhradě poplatku za zřízení prémiového účtu je služba elektronicky aktivována.

10.2 Před ukončením sjednané doby může být platnost účtu bez náhrady omezena nebo zrušena v těchto případech: (a) Změna Obchodních podmínek a ceníku, (b) Bez udání důvodu, (c) V hrubého porušení Obchodních podmínek při registraci, ověřování, nedodržení transakčního ujednání a nedokončení sjednaného a potvrzeného účtu, transakce a dalších ujednání v rámci nadstavbových služeb, (d) Selhání při plnění povinností uživatele, nebo jejich záměrné porušování či porušování platných zákonů a předpisů.

10.3 Ukončení účtu uživatele bude provedeno a oznámeno výhradně prostřednictvím použitelných prostředků komunikace na dálku (internet), pomocí elektronického formuláře či zprávy na stanovenou elektronickou adresu uživatele a případně zveřejněno na https: www.bitcoinstreet.cz.

Zpráva o zrušení účtu bude uživateli zaslána výhradně na jím uvedený kontaktní e- mail.
10.4 Ukončení účtu uživatele nebo ukončení celé aplikace ze strany Provozovatele bude uvedeno v textovém rozhraní komunikačního portálu aplikace www.bitcoinstreet.cz nebo na provizorní náhradní aplikaci.

10.5 Textová zpráva bude viditelný ihned po přihlášení uživatele ke svému účtu nebo se budou zadávat elektronicky na e-mailovou adresu uživatele . První den po uplynutí lhůty platnosti prémiového účtu, zruší provozovatel přístup k prémiovému účtu, zůstane však přístup na běžný účet uživatele, a to způsobem a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.
10.6 Lhůta pro úplné zrušení prémiového účtu, resp. běžného účtu začíná běžet prvním dnem po uplynutí 12 kalendářních měsíců od posledního dne platnosti prémiového účtu, resp. do 12 kalendářních měsíců od posledního přihlášení běžného uživatele. Ke zrušení účtu není vyžadován souhlas druhé strany. Tento postup je v souladu se zajištěním bezpečnosti a krokem k zamezení zneužití tzv. „mrtvých“ účtů neoprávněnými uživateli a třetími stranami. Před uplynutím této lhůty může oprávněný uživatel sám požádat o zrušení svého účtu. Zrušení účtu probíhá bezplatně.

10.7 Výpovědní lhůta v případě oznámení výpovědi ze strany uživatele činí 30 kalendářních dní, od data ukončení všech transakcí.

10.8. Výše uvedené výpovědní lhůty se neuplatňují v případě hrubého porušení Obchodních podmínek ze strany uživatele.

10.9 Po uplynutí výpovědní lhůty a zrušení prémiového a uživatelského účtu Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu osobních dat, bitcoinů nebo jiné peněžní či nepeněžní hodnoty, účtu ani nenese důsledky protiprávního jednání po ukončení všech operací , bez ohledu na skutečnost, zda je, či není, ztráta způsobena chybným provedením, chybnou  operací,  v důsledku selhání aplikace či systému , ať už  toto selhání bylo či nebylo způsobeno uživatelem, v obecném i konkrétním použití příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek i mimo ně.

10.10 Ukončením prémiového účtu nebo běžného účtu, uživatel není zbaven povinnosti uhradit veškeré závazky vyplývající z z objednaných či dohodnutých transakcí, ověření účtu, či jiných služeb, zejména nadstavbových služeb systému a aplikace.

10.11 Strany, v případě ukončení platnosti prémiového nebo běžného účtu přijmou veškerá opatření, aby nedocházelo ke vzájemnému zpoždění plnění, a činností, které jsou nutné zejména k tomu, aby se zabránilo možnému poškození či vícenákladům dotčené smluvní strany nebo třetí strany . Ukončením platnosti prémiového účtu či běžného účtu není rovněž dotčeno právo provozovatele aplikace na náhradu škody podle těchto Obchodních podmínek .

 
XI . Nároky na provedení transakce a výkaz prováděných operací.

11.1 Prémiový uživatel je oprávněn požadovat dokončení transakce s druhým uživatelem, který nabídku na transakci přijal. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za špatně provedenou nebo neuskutečněnou transakci, nebo chyby nebo vady nebo jiné nesrovnalosti zjištěné při použití aplikace, může však uživatele, který poškodil druhou smluvní stranu a transakci nedokončil, či neprovedl, vyřadit ze systému. Stížnost na takého uživatele musí být podána elektronicky prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách www.bitcoinstreet.cz.
11.2 Provozovatel po obdržení písemné reklamace elektronickou  poštou provede šetření ke zjištění oprávněnosti nároku ze strany poškozeného Uživatele .

11.3 Prémiový uživatel má právo na výkaz prováděných operací prostřednictvím aplikace uživatele za podmínek obsažených ve znění Obchodních podmínek.

11.4. V případě, že se uživateli nezobrazuje výkaz prováděných operací, zašle provozovateli písemnou elektronickou reklamaci. Provozovatel provede šetření závady. V případě, že se jedná o závadu způsobenou na straně uživatele, není provozovatel povinen na tuto reklamaci reagovat. V případě, že se jedná o systémovou chybu nebo jinou závadu v rozhraní aplikace, provozovatel tuto závadu odstraní do 31 kalendářních dnů po obdržení elektronické reklamace od uživatele, ovšem bez právního nároku na odstranění takto zjištěné závady aplikace. Toto ustanovení platí od data spuštění aplikace do odvolání, zejména pak do 1 roku od spuštění aplikace, kdy je celý systém a aplikace považován za beta verzi ve zkušebním provozu s dalším vylaďováním systému a aplikace podle zkušeností uživatelů a provozovatele.

11.5. Uživatel nemá nárok na výše uvedená ustanoven v případě a při zjištěných skutečnostech, že nejsou ze strany uživatele splněny Obchodní podmínky, nebo není provedena úhrada prémiového účtu, nebo se jedná o běžného uživatele.

11.6 Provozovatel nenese odpovědnost za splnění výše uvedených podmínek za předpokladu zjištění, že aplikace není schopná provozu nebo je nesprávně provedena. Současně nenese odpovědnost, za předpokladu nesprávného a nelegitimního užití aplikace uživatelem nebo ze strany třetích osob, provedení chybných uživatelských funkcí , nebo za chyby na straně uživatele, zejména pak při: (a) kdy nedošlo k  doplnění elektronického účtu o potřebnou výši finančních prostředků, na straně uživatele, (b) kdy došlo před uskutečněním transakce ke snížení množství elektronických peněz z účtu uživatele v důsledku chybné konstrukce transakcí a operací ze strany uživatele, (c) kdy došlo k nesprávným provedení transakcí a operací ze strany uživatele, (d) kdy došlo k uplatnění vyšší moci.

 

11.7 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za kroky a postupy třetích osob, prováděných úmyslně, za účelem poškození běhu aplikace a jejích uživatelů. Současně provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití aplikace a webových stránek subjekty, které jednají proti vůli provozovatele a uživatelů sděluje, že nemá žádnou zákonnou moc, aktivity těchto subjektů sledovat, omezovat či provádět jakákoliv represivní opatření, vyjma opatřeních které mu umožňuje správa aplikace. Na  základě mžnosti správy a úpravy obsahu aplikace, si provozovatel vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv urážlivý nebo jinak nevhodný obsah uvedený uživateli a zákazníky aplikace.
 
XII . Soukromí:


12.1 Provozovatel je oprávněn  disponovat s osobními a identifikačními údaji běžného uživatele i prémiového zákazníka, zpracovávat tyto údaje a uchovávat je v těmito Obchodními podmínkami a v souladu s obecně platnými právními předpisy . Opatření přijatá na ochranu osobních údajů vyplývají mimo jiné bezpečnostní opatření pro systém a těmito ustanoveními a Obchodními podmínkami.
12.2 Běžný uživatel, jakožto i prémiový zákazník tímto výslovně , bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasí s:  (a) zpracováním osobních údajů , včetně poskytování osobních údajů třetím osobám pro poskytování služeb na základě registrace , zřízení prémiového účtu nebo nadstavbové služby, (b ) zpracováním osobních údajů subjektu za účelem marketingové nebo propagační služby . Práva provozovatele se takto obrátit nebo pracovat s údaji běžného uživatele či prémiového zákazníka v době platnosti účtu i po ukončení jeho platnosti nejsou dotčena. Jakákoliv neshody poskytovaných údajů proti skutečnosti, ve smyslu znění a principu tohoto článku, oznámí běžný uživatel či prémiový zákazník elektronicky na kontakty dostupné v aplikaci www.bitcoinstreet.cz .   
12.3 Běžný uživatel jakožto i prémiový zákazník jsou si plně vědomi skutečnosti, že provozovatel je oprávněn předat jeho osobní údaje a transakční údaje v případě vyžádání příslušným orgánům činných v trestním řízení , orgánům státní správy , zejména pak finančním úřadům, příslušným mezinárodním orgánům nebo poškozené osobě, pokud vyvstane  důvodné podezření, že se běžný uživatel jakožto i prémiový zákazník dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní , správní nebo jiné obdobné řízení nebo které by mohlo způsobit škody na majetku třetích osob nebo by mohly způsobit jiné hmotné škody třetí osobě .
12.4 Veškerá dokumentace a informace k poskytnutým či shromážděným osobním a transakčním údajům budou bezpečně uschovány nejméně po dobu 12 kalendářních měsíců od data posledního přihlášení či uplynutí lhůty prémiového účtu, nevyžádá-li si to vnější situace jinak.

 

XIII. Netting a upřesnění pojmů:

13.1 Chápání a upřesnění pojmů:  (a) Aktuální disponibilní zůstatek: Zůstatek na účtu, který může příjemce použít pro provádění transakcí.   (b)  Automatické zúčtovací centrum: Elektronický zúčtovací systém, v němž probíhá výměna platebních příkazů mezi uživateli prostřednictvím telekomunikačních sítí a zpracování těchto platebních příkazů. (c) Clearing (zúčtování): Proces přenášení, sesouhlasování a v některých případech i potvrzování platebních příkazů nebo příkazů k převodu bitcoinů před jejich vypořádáním. Součástí tohoto procesu může být také vzájemné započtení příkazů a stanovení konečných pozic pro vypořádání. Někdy se tento termín používá nepřesně i pro procesy zahrnující vypořádání. (d) Datum valuty: Datum, k němuž má být platba připsána na účet příjemce v platebním systému. Datum valuty pro klienta příjemce (tj. datum, k němuž příjemce připíše částku na účet svého klienta), nemusí být stejné. Závisí to na konkrétních dohodách a místní praxi. (e) Dávkové zpracování: Přenos nebo zpracování skupiny platebních příkazů a/nebo příkazů k převodu bitcoin v dávkách v určitý časových intervalech. (f) Den obchodu: Datum, k němuž je obchod (transakce) uskutečněn.     Denní vypořádání: Vypořádání všech plateb přijatých k vypořádání k datu valuty.   (g) Denní zpracování: Kompletní cyklus zpracování, který musí být dokončen během běžného pracovního dne, počínaje operacemi na začátku dne a konče operacemi na konci dne. Součástí tohoto procesu je také zálohování dat. (h) Digitální podpis: Řetězec dat generovaný použitím některé ze šifrovacích metod, který slouží k ověření autentičnosti odesílatele a ochraně příjemce před odmítnutím (popřením). (i) Distributor Instituce, která distribuuje nebo prodává elektronické měny svým zákazníkům. (j) Dostupnost: Kritérium používané při hodnocení systému na základě záložních zařízení a možnosti přepínání provozu na záložní zařízení.  (k) Elektronická peněženka (Wallet) : Víceúčelová výpočetním algoritmem šifrovaná adresa, kterou lze použít jako místo pro uložení Bitcoinů. Tuto elektronickou peněženku lze dobíjet.  (l) Elektronická výměna dat (EDI): Elektronická výměna dat mezi subjekty (v některých případech i státními orgány a institucemi) ve standardním formátu. Předmětem výměny jsou data týkající se různých kategorií zpráv, např. příkazů, dokumentace klientů, údajů o provedených platbách. Zprávy EDI jsou posílány veřejnými sítěmi pro přenos dat nebo intranetními komunikačními kanály. (m) Bitcoin – Elektronická měna: Uložená hodnoty v elektronické podobě, vyjádřitelná v peněžní hodnotě, nastavená přes  technická zařízení a výpočetní algoritmy minerů, která může být používáno k transakcím či k úhradě závazků vůči jakýmkoli osobám s výjimkou národních bank bez nutnosti zapojení bankovních účtů do transakce. Tento nástroj funguje jako elektronický platební nástroj jeho držitele. (n) Fronta: Dohoda, podle níž jsou příkazy k transakcím zařazovány jejich původci nebo systémem do fronty, dokud nedojde k transakci (přijetí jiným uživatelem) nebo nevyprší lhůta zadání příkazu.  (o)  IBAN:  Mezinárodní formát čísla bankovního účtu - formát čísla účtu určený Evropským výborem pro bankovní standardy nahrazující národní formáty za účelem usnadnit automatické zpracování plateb. IBAN se skládá ze 2 znaků ISO kódu země, 2 znaků kontrolního dvoučíslí a vlastního čísla účtu, který je odvozen od stávajícího čísla účtu. Povolená délka je maximálně 32 znaků.  (p) Identifikační kód banky (BIC): Univerzální kód, který slouží k identifikaci finančních institucí s cílem usnadnit automatizované zpracování telekomunikačních zpráv ve finančním prostředí. (q) Jednotný bitcoin platební prostor: Bitcoinstreet.cz představuje takové prostředí, ve kterém lidé mohou realizovat jakýkoliv platební převod v rámci aplikace  z jednoho bankovního účtu nebo prostřednictvím jedné elektronické peněženky tak snadno a bezpečně jako v rámci dnešních národních platebních systémů. ( r ) Bitcoin klíč: Jedinečná řada číslic a písmen používaná v kombinaci se šifrovacím algoritmem.  (s) Konečné vypořádání: Vypořádání, které je neodvolatelné a bezpodmínečné. (t) Lhůta pro provedení platby: Doba mezi podáním platebního příkazu a jeho konečným vypořádáním. (u) Mezinárodní bitcoin  poplatek: Poplatek, jehož výši stanovuje algoritmus na základě těžební aktivity minerů v čase a slouží jako úhrada nákladů na provozování a udržování bitcoin sítě. (v) Multilaterální netting: Dohoda mezi třemi a více stranami o vzájemném započtení pohledávek a závazků. Závazky mohou vyplývat z transakcí, převodů nebo kombinace obou. Multilaterální netto vypořádání platebních závazků probíhá zpravidla v systému multilaterálního vzájemného započtení pohledávek a závazků. Multilaterální čistá pozice je zároveň dvoustranná čistá pozice mezi účastníkem a ústřední protistranou. (w) Neodvolatelný a bezpodmínečný převod: Převod, který příkazce nemůže odvolat a je bezpodmínečný (a tudíž konečný). (y) Netting: Dohodnuté vzájemné započtení pozic a závazků mezi obchodními partnery nebo účastníky systému. Tento systém snižuje velký počet individuálních pozic a závazků. Netting může mít různou formu s různou mírou právní vymahatelností v případě, že jedna ze stran nesplní své závazky. ( z ) Online (platební a vypořádací systémy a aplikace): V případě platebních a vypořádacích systémů tento termín může označovat přenos platebních příkazů uživateli s využitím elektronických prostředků, například rozhraní mezi počítači nebo elektronických terminálů, kdy přenášené příkazy jsou automaticky zadávány do systému pro zpracování převodů. Tento termín může také označovat ukládání dat v systému pro zpracování převodů do počítačové databáze, aby uživatelé měli přímý přístup k těmto datům (často v reálném čase) prostřednictvím vstupních a výstupních zařízení, například terminálů. (aa) Operační systém: Část programového vybavení počítačového systému , která je úzce propojena s hardwarem, na němž funguje a pomocí něhož provádí základní vstupní a výstupní operace, výpočty, správu paměti apod. (ab) Ověření totožnosti: Metody používané k ověření totožnosti účastníka připojeného k systému a potvrzení, že transakce nebyla během přenosu pozměněna nebo vyměněna. (ac) Platba: Převod pohledávky uskutečněný příkazcem na účet strany přijatelné pro příjemce. (ad) Platební zpráva/příkaz: Příkaz nebo zpráva k převodu peněz (v podobě převodu peněžní pohledávky) na účet příjemce. ( ae)  Přeshraniční vypořádání: Vypořádání, k němuž dochází v jiné zemi (v jiných zemích), než je (jsou) země, z níž (nichž) pochází jedna nebo obě strany transakce. (af) Přístup: Právo nebo možnost využívat určitý platební systém nebo systém pro vypořádání obchodů s bitcoiny a  k provádění plateb nebo transakcí na vlastní účet nebo na účet svých zákazníků. (ag) Systém elektronické peněženky (wallet): Počítačové zařízení používané v některých systémech elektronických peněz. Může obsahovat kartu s integrovaným obvodem nebo se do něj karta s integrovaným obvodem vkládá. Umožňuje provádět více funkcí než karta s integrovaným obvodem. (ah) Systém zúčtování plateb v reálném čase (RTGS): Systém zúčtování, v jehož rámci dochází ke zpracování a vypořádání na základě jednotlivých příkazů (bez vzájemného započtení – nettingu) v reálném čase (průběžně). (ai) TCP/IP (protokol pro řízení přenosu/internetový protokol): Soubor běžně používaných komunikačních a adresovacích protokolů. Protokol TCP/IP je v podstatě soubor komunikačních standardů na internetu. (aj) Prémiový zákazník : Klienti, jimž je aplikace a služby poskytovány. (ak) Uživatelský poplatek: Poplatek za zřízení a provoz prémiového účtu. (al) Vypořádání: Úkon, kterým dochází ke splnění závazků z převodu peněz nebo bitcoinů mezi dvěma a více stranami. (am) Vypořádání v různých aplikacích a systémech: Vypořádání transakce, které probíhá na základě propojení mezi dvěma samostatnými systémy pro vypořádání převodů bitcoinů.  (an)  Zpracování v reálném čase: Zpracování příkazů většinou v okamžiku, kdy jsou doručeny.  

 

XIV. Náhrada škody:

14.1 Vznikne- li provozovateli aplikace škoda, vzniklá nevhodným postupem uživatele aplikace nebo jeho návštěvníka při registraci, otevření prémiového účtu, ověření účtu nebo porušením obchodních podmínek, práv hmotného nebo duševního vlastnictví provozovatele, opomenutím, nedbalostí nebo nesplněním obchodních podmínek, má provozovatel  nárok na náhradu škody vůči uživateli za podmínek stanovených níže a v za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

14.2 Bez ohledu na jiná ustanovení, předvídatelnost možných rizik a možných ztrát uživatele, které můžou zahrnovat i skutečné škody , přímé či nepřímé škody , následné škody či ušlý zisk , je provozovatel aplikace zproštěn odpovědnosti v plném rozsahu a běžný uživatel jakožto i prémiový zákazník tuto skutečnost přijímá a s podmínkami souhlasí.

14.3 Ustanovení o vyšší moci zůstává nedotčeno.

14.4 Uživatel je zodpovědný za škody jakéhokoliv druhu způsobené provozovateli uvedením nepravdivých, neúplných nebo zavádějících informací a je zodpovědný provozovateli za škody vzniklé tím, že používá nebo používal účet tak, že došlo k porušení Obchodních podmínek, podmínek registrace běžného uživatele nebo prémiového zákazníka, právních norem nebo práv třetích osob .
 

XV . Vyšší moc:

15.1 Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Obchodních podmínek provozovatel vůči běžnému uživateli i vůči prémiovému zákazníkovi, není žádným způsobem zodpovědný za okolnosti uplatnění vyšší moci , nebo změn zákonů či  obecných ustanovení České republiky, ve znění účinném ke dni účinnosti těchto Obchodních podmínek , a také událostem, jako jsou: přírodní katastrofa , výpadek napájení elektrickou energií, výpadek datových služeb operátorů, selhání hardwaru nebo softwaru zařízení jednotlivých zařízení uživatelů, provozovatele a třetích osob, hackerského nebo virus útoku na aplikaci provozovatele, přetížení systému a aplikace, závažné onemocnění některého z členů či zaměstnanců provozovatele včetně správce systému, selhání hardwarové zařízení nebo softwarový systém zařízení poskytovatele webových a serverových služeb, vážné selhání hardwaru nebo softwaru napojeného na chod aplikace, ztráta připojení k wifi, internetu nebo jiného připojení, porušení ochrany sítí elektronických komunikací nebo její bezpečnosti, škody způsobené na účtu , účet napadení virem , atd. .
15.2 V případě zásahu vyšší moci a podle povahy případu vyšší moci provozovatel dle možností a situace neprodleně předá k uživatelskému účtu oznámení s odkazem na existenci vyšší síly , spolu s odhadovanou dobou trvání vyšší moci nebo možných důsledcích.

15.3 V rámci působení vyšší moci, může dojít ke změnám obchodních i dalších podmínek bez předchozího varování a bez souhlasu uživatelů a zákazníků.

15.4. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za změnu podmínek k provozování aplikace, za kroky, opatření a postupy třetích stran, zejména pak v rámci působení a pravomocí jednotlivých vlád, korporací, EU, mezinárodních organizací a jiných právních subjektů, majících vliv na chod aplikace, webového rozhraní, připojení k internetu a možných změn platných podmínek a zákonů.

 

XVI . Technická odstávka:

16.1 Provozovatel provádí pravidelnou HW a SW údržbu systému a aplikace, a proto za tímto účelem je oprávněn při provozování systému a aplikace, částečně snížit nebo zcela znefunkčnit aplikaci a systém účtů a běh dalších funkcí. ( dále jen " technická údržba " ) . Provozovatel zveřejní plánovanou technickou údržbu na webových stránkách www.bitcoinstreet.cz s oznámením přibližné délky a rozsahem technické údržby . Technická odstávka musí být zveřejněna nejméně 60 minut před plánovaným začátkem.

16.2 Při technické údržbě není provozovatel v žádném případě jakkoliv odpovědný za vznik případných škod.
 
XVII . Řešení sporů a rozhodčí doložka:

17.1 V případě, že se uživatel cítí provozovatelem poškozen či naopak, využijí strany nejprve vzájemnou komunikaci k vyřešení problému.

17.2 Bez ohledu na obecná právní ustanovení se strany a účastníci těchto obchodních podmínek dohodli, že všechny spory vzniklé při registraci běžného uživatele nebo prémiového zákazníka budou řešit výhradně za účasti uživatele a provozovatele, bez účasti třetích stran nebo právních zástupců.

17.3 Nedojde-li přes výše uvedená ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek k dohodě, smluvní strany dohodly, že všechny spory vzniklé ze zápisu o vyřešení problému nebo v souvislosti s ním budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářská komora České republiky a Agrární komoře České republiky podle platných pravidel a předpisů ze strany tří rozhodců v českém jazyce . Rozhodčí nález bude závazný pro obě strany . Smluvní strana, která rozhodnutím Hospodářské a Agrární komory uznána vinná, je povinna plně respektovat rozhodčí nález a uhradit veškeré náklady rozhodčího řízení , včetně poplatků za právní zastoupení protistrany.
 
XVIII. Závěrečná ustanovení:

18.1 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, registrační dohoda , zřízení prémiového účtu a jeho vedení, nebo jiná ustanovení o podmínkách provozu aplikace se projeví z jakéhokoliv důvodu jako neplatné či neúčinné , neznamená taková skutečnost sama o sobě neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí a ustanovení těchto Obchodních podmínek , či dalších obchodních či jiných práv, závazkových vztahů a odpovědnosti.

18.2 Právní vztahy výslovně neuvedené v těchto Obchodních podmínkách se řídí výhradně právním řádem České republiky , zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/ 1991 Sb. ,obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů .
18.3 Provozovatel bez zbytečného odkladu oznámí běžným uživatelům či prémiovým zákazníkům případné změny těchto obchodních podmínek,  ceníku a zveřejnění nové verze aplikace na webových stránkách www.bitcoinstreet.cz. Oznámení o nových podmínkách nebo změnách je platné okamžikem jejich zveřejnění.

18.4. Změna Obchodních podmínek, ceníku či aplikace nevyžaduje souhlas ze strany běžných uživatelů, prémiových zákazníků ani třetích osob.  Změna obchodních podmínek nemá vliv na plnění závazků uživatelů a zákazníků před, během a po uskutečnění změny Obchodních podmínek, ceníku a aplikace.

18.5 Pokud existuje několik různých jazykových verzí těchto Obchodních Podmínek a dojde- li k jejich vzájemného konfliktu nebo nejasnostem ve znění Obchodních podmínek, platí verze uveřejněná v Českém jazyce.

18.6 Běžný uživatel, prémiový zákazník i ostatní uživatelé a zákazníci aplikace tímto neodvolatelně a bezpodmínečně prohlašují, že před přijetím těchto obchodních podmínek si je důkladně přečetli, seznámili se s nimi a porozuměli celému jejich obsahu, jsou právně způsobilí k použití aplikace a dalších služeb provozovatele a s těmito obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a přijímají je za vlastní svobodně, vlastní a vážnou vůlí. Současně prohlašují, že v obchodfoních podmínkách neshledali žádné nejasnosti či nepřesnosti a porozuměli obsahu ceníku a dostupnosti, rozsahu a cenám ostatních služeb.

18.7 Uživatelé a zákazníci berou na vědomí, že ukončení platnosti a účinnosti těchto Obchodních podmínek  stanovuje Provozovatel.

V Praze dne 20.listopadu 2013